Full Name Designation Email Phone no.
Chakra Bahadur Budha Member Secretary chakra.budha@gmail.com 9858095000
Jaman Singh Pariyar Account Officer 0
Ganesh Kumar K.C कम्प्युटर सहायक 0
Bhim Narayan Kharal सहायक पाँचौ 0
Mohan Kumar Thapa ह.स.चा. 0
Prakash Kumar Budha ह.स.चा. 0
Nirmal Adhikari का.स. 0
उस बहादुर सिंह का.स. 0