S.N. Title Submitted By Published Date
1. दोस्रो विकास परिषद्को बैठकका निर्णयहरु पठाइएको । Admin 2021-05-05 View Notice
2. बहुक्षेत्रिय पोषण योजना सम्बन्धी सल्यान जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन Admin 2021-03-19 View Notice
3. कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना प्रकाशित भयो Admin 2021-03-19 View Notice
4. विशेषज्ञ सुचिकृत हुन आउने सूचना Admin 2021-01-31 View Notice
5. कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठक सम्बन्धी सूचना admin 2020-01-14 View Notice