S.N. Title Submitted By Published Date
1. कर्णाली प्रदेश पार्शचित्र, २०७६ कर्णाली प्रदेश योजना आयोग 2020-10-02 View Notice
2. मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०७६/७७-२०७८/७९) कर्णाली प्रदेश योजना आयोग 2020-10-02 View Notice
3. Sustainable Development Goals, Basic Statistics Report of Karnali State कर्णाली प्रदेश योजना आयोग 2020-10-02 View Notice
4. Karnali Provence Multi-Year Contract Settlement Directive, 2077 कर्णाली प्रदेश योजना आयोग 2020-10-02 View Notice
5. MTEF-2077/078-2079-080 कर्णाली प्रदेश योजना आयोग 2020-10-02 View Notice
6. कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र Admin 2020-03-29 View Notice
7. माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीज्यूबाट प्रदेश सभामा पेश भएको आ.ब. २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य kpcc karnali 2019-11-29 View Notice
8. कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम kpcc karnali 2019-11-29 View Notice