S.N. Title Submitted By Published Date
1. कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र Admin 2020-03-29 View Notice
2. माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीज्यूबाट प्रदेश सभामा पेश भएको आ.ब. २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य kpcc karnali 2019-11-29 View Notice
3. कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम kpcc karnali 2019-11-29 View Notice