S.N. Title Group Published Date
1. कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०७५ More 2019-12-01   डाउनलोड
2. कर्णाली प्रदेश वहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ More 2019-12-01   डाउनलोड
3. कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ More 2019-12-01   डाउनलोड
4. कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सञ्चालन सम्बन्धी प्रशासकीय कार्यविधि, २०७५ More 2019-12-01   डाउनलोड
5. कर्णाली प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७५ More 2019-12-01   डाउनलोड